Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat


Trộn dung dịch X với dung dịch Y, Thấy xuất hiện kết tủa. Dung dịch X, Y là:A. NaOH và K2SO4;                  B. K2CO3 và Ba(N03)2;C. KCl và Ba(N03)2 ;                  D. Na2C03 và KN03Trả lời          Đáp án...
Dẫn khí cacbonic vào dung dịch natri hiđroxit. Sản phẩm có thể là chất nào? Giải thíchTrả lời                  Dẫn C02 vào dung dịch NaOH có 3 trường hợp xảy ra:a) C02 +...
29.1.  Có những chất sau: NaHC03, Ca(OH)2, CaCl2, CaC03.a)  Chất nào tác dụng được với dung dịch HCl?b)  Chất nào tác dụng được với dung dịch Na2C03?c)   Chất nào tác dụng được với dung dịch NaOH?Viết các phương trình hoá...
29.1.  Có hỗn hợp bột CaC03 và CaS04. Nêu cách để xác định thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp. Viết các phương trình hoá học, nếu có.Trả lời            ...
Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau:Trả lời      Các phương tình hóa học:a)  \((1)CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)      \((2)Ca{(OH)_2} + C{O_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\)     \((3)CaC{O_3}\buildrel {{t^o}}...
29.6.  Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng sau:(1)        2C +    ... ----------- > 2CO(2)        Fe203 +... —--------> 2Fe + C02(3)       CO2 +    ... --------- > CaCO3 + H2OTrả lời          ...
Cho 19 gam hỗn hợp Na2C03 và NaHC03 tác dụng với 100 gam dung dịch HCl, sinh ra 4,48 lít khí (đktc).Khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp lần lượt là:A. 10,6 gam và 8,4 gam ;      ...
Nung 150 kg CaC03 thu được 67,2 kg CaO. Hiệu suất của phản ứng làA. 60% ;                B. 40% ;                  C. 80% ;    ...
Nung nóng m gam hỗn hợp CaC03 và MgCO3 đến phản ứng hoàn toàn, sau phản ứng thu được 2,72 gam hỗn hợp 2 oxit và 1344 ml khí C02 (ở đktc). Hãy tính giá trị của m.Trả lời      ...
Cho 1,06 gam muối cacbonat kim loại hoá trị I tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 224 mi khí cacbonic (ở đktc). Xác định công thức phân tử muối cacbonat.Trả lời              ...