Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat


Đề bàiViết các phương trình hoá học cho dãy chuyển hoá sau:Lời giải chi tiếtCác phương trình hóa học\(\eqalign{ & (1)\,\,C\,\, + \,\,\,{O_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,C{O_2} \cr & (2)\,\,2C{O_2}\,\, + \,\,\,Ca{(OH)_2}\,\,\, \to \,\,Ca{(HC{O_3})_2} \cr & (3)\,Ca{(HC{O_3})_2}\,\, + \,\,2HCl\,\, \to \,\,CaC{l_2}\,\, + \,\,2C{O_2} \uparrow...
Đề bàiCho các chất sau: \(Ca{\left( {OH} \right)_2},HCl,CaC{O_3},CaC{l_2},N{a_2}C{O_3}\)Từng cặp chất nào tác dụng được với nhau?Viết phương trình hoá học.Lời giải chi tiếtCác phương trình hóa học\(\eqalign{ & Ca{(OH)_2}\,\,\, + \,\,\,2HCl\,\,\, \to \,\,CaC{l_2}\,\, + \,\,2{H_2}O \cr & Ca{(OH)_2}\,\,\, + \,\,\,N{a_2}C{O_3}\,\,...
Đề bàiNhiệt phân MgCO3 một thời gian thu được khí B và chất rắn A. Hấp thụ hoàn toàn khí B vào dung dịch NaOH thu được dung dịch C có khả năng phản ứng với BaCl2 và KOH. Chất...
Đề bàiHãy tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành để dập tắt dám cháy nếu trong bình chữa cháy có dung dịch chứa 980 gam H2SO4 tác dụng với dung dịch NaHCO3.Lời giải chi tiếtTa có:\({n_{{H_2}S{O_4}}} = {{{m_{{H_2}S{O_4}}}} \over...