Bài 29. Bài luyện tập 5 – Hóa học 8


Kiến thức cần nhớ:1. Khí Oxi là một đơn chất phi kim có tính oxi hóa mạnh, rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao,       dễ tham gia phản ứng hóa học với nhiều phi kim,...
Đề bàiViết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của các đơn chất trong oxi: cacbon, photpho, hiđro, nhôm biết rằng sản phẩm lần lượt là những hợp chất lần lượt có công thức hóa học: CO2, P2O5, H2O,...
Đề bàiNhững biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy là gì? Tại sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy?Lời giải chi tiếtBiện pháp dập tắt sự cháy: + Hạ...
Đề bàiCác oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ? Vì sao?                Na2O,  MgO, CO2, Fe2O3, SO2, P2O5Gọi tên các oxit đó.Phương pháp giải - Xem chi tiếttên oxit = tên...
Đề bàiKhoanh tròn ở đầu những câu phát biểu đúng:Oxit là hợp chất của oxi với:a. Một nguyên tố kim loại ;b. Một nguyên tố phi kim khác ;c. Các nguyên tố hóa học khác ;d. Một nguyên tố hóa...
Đề bàiNhững phát biểu sau đây, phát biểu nào sai?a. Oxit được chia ra làm hai loại chính là: oxit axit và oxit bazơ.b. Tất cả các oxit  đều  là oxit axit.c. Tất cả các oxit  đều  là oxit bazơ.d. Oxit axit...
Đề bàiHãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy? Tại sao?a) 2KMnO4   \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  K2MnO4   +  MnO2    +     O2b) CaO    +    CO2  →  CaCO3c) 2HgO     →  2Hg    +    O2d) Cu(OH)2   \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) ...
Đề bàiChỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây:a. H2    +   O2    \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)     2H2Ob. 2Cu   +   O2   →  2CuOc. H2O   +   CaO  → Ca(OH)2d. 3H2O ...
Đề bàiĐể chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành cần 20 lọ khí oxi, mỗi lọ có dung tích 100ml.a) Tính khối lượng kali pemangarat phải dùng, giả sử khí oxi thu được ở điều kiện tiêu chuẩn và...