Bài 29. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học


1. Các chất được cấu tạo như thế nào?Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.2. Nêu hai đặc điểm của nguyên tử và phân tử cấu tạo nên chất đã học...
I. Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án trả lời mà em cho là đúng.1. Tính chất nào sau đây không phải là của nguyên tử, phân tử?B. Có lúc chuyển động, có lúc đứng yên.2. Trong các câu...
Trò chơi ô chữHàng ngang1. Một đặc điểm của chuyển động phân tử: hỗ độn2. Dạng năng lượng vật nào cũng có: Nhiệt năng3. Một số hình thức truyền nhiệt: Dẫn nhiệt4. Số đo phần nhiệt năng tu vào, hay...