Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của xã hội thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế, xã hội ở Việt Nam.


Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng Câu 1. Công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp được tiến hành bắt đầu vào năm1884188818971914Câu 2. Đứng đầu Liên bang Đông Dương làTổng thốngThống đốcThống...
Hãy nối nội dung ở cột bên trái với nội dung ở cột bên phải cho phù hợp:Giai cấp địa chủ phong kiếnA, là các chủ xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, những viên chức cấp thấp.Giai...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau [ ] trong công nghiệp, thực dân Pháp tập trung vào công nghiệp chế biến[ ] thực dân Pháp xây dựng hệ thống giao thông...
Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.Giai cấp, tầng lớpThái độ với độc lập dân tộc  Hướng dẫn làm bài:Giai cấp, tầng lớpThái...
Các chính sách về kinh tế mà thực dân Pháp đã thực hiện ở Việt Nam nhằm mục đích gì?Hướng dẫn làm bài:– Thực dân Pháp thực hiện chính sách kinh tế thực dân phản động và bảo thủ nhằm...
Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động như thế nào đến xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX? Hướng dẫn làm bài:Tác động của chính sách khai thác thuộc địa...
Hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương. Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp?Hướng dẫn làm bài:Nhận xét:  về hệ thống chính...