Bài 29. Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất


Bài 1. Công suất của dòng điện xoay chiều trên một đoạn mạch RLC nối tiếp nhỏ hơn tích UI là doA. Một phần điện năng tiêu thụ trong tụ điện.B. Trong cuộn dây có dòng điện cảm ứng.C. Điện...
C1. Công suất tức thời biến đổi theo quy luật nào? Đối với dòng điện tần số \(50\) Hz, công suất tức thời biến đổi tuần hoàn bao nhiêu lần trong một giây?GiảiCông suất tức thời \(p = UI\cos \varphi...
C2. Có thể tính hệ số công suất của đoạn mạch có R, L, C nối tiếp bằng cách dùng giản đồ Fre- nen. Hãy tính theo cách đó và chứng tỏ rằng kết quả thu được cũng là \(\cos \varphi...
Bài 2. Hệ số công suất của đoạn mạch xoay chiều bằng 0 ( \(\cos \varphi  = 0\)) trong trường hợp nào sau đây?A. Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần.                         B. Đoạn mạch có điện trở bằng 0.C. Đoạn mạch...
Bài 3. Một tụ điện có điện dung \(C = 5,3\mu F\) mắc nối tiếp với điện trở \(R = 300\Omega \) thành một đoạn mạch. Mắc mạch vào mạch điện xoay chiều có điện áp \(220\) V, tần số \(50\) Hz. Hãy tính:a)...
C3. Có thể đo công suất của dòng điện trên một đoạn mạch xoay chiều bằng cách nào?GiảiTa có thể đo công suất của dòng điện trên một đoạn mạch bằng các phương pháp:a) Đo trực tiếp: dùng oát kế...
Bài 4. Một cuộn cảm khi mắc với điện áp xoay chiều \(50\; V\) thì tiêu thụ công suất \(1,5\; W\). Biết cường độ dòng điện qua cuộn cảm là \(0,2 \;A\). Tính hệ số công suất của cuộn cảm. Giải\(U...