Bài 29. Đặc điểm các khu vực địa hình


Hoàn thành sơ đồ sau để nêu rõ đặc điểm các vùng núi ở nước taTrả lời:
Dựa vào sơ đồ ở câu 2, câu 3 và vốn hiểu biết hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ khả năng phát triển nông nghiệp ở các khu vực địa hình đồng bằng và đổi núi ở...
Hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây để làm rõ khả năng phát triển kinh tế ơ khu vực địa hình bờ biển và thềm lục địa của nước taTrả lời: