Bài 29: Khái quát về nhóm halogen


Bài 5.1 trang 38 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng caoHãy cho biết tên, vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử như sau:a) \(\left[ {He} \right]2{s^2}2{p^5}\)b) \(\left[ {Ne} \right]3{s^2}3{p^5}\)c) \(\left[...
Bài 5.2 trang 38 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy so sánh cấu hình electron của các nguyên tử halogen.GiảiGiống nhau: - Đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng (ns2np5);- Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử các halogen...
Bài 5.3 trang 38 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy viết cấu hình electron của các ion \({F^ - },C{l^ - },B{r^ - }\) và \({I^ - }\). Cho biết cấu hình electron của mỗi ion đó trùng với cấu hình...
Bài 5.4 trang 38 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong 4 đơn chất: F2, Cl2, Br2, I2, chất nào có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao nhất? Giải thích?GiảiTrong các halogen rắn và lỏng, các phân tử...
Bài 5.5 trang 38 SBT Hóa học 10 Nâng caoCác halogen có thể tạo nên một số hợp chất giữa các halogen như sau:a) ClF;   b) BrF;   c) BrCl;    d) ICl;   đ) Ibr;   e) ClF3;   f) BrF3;   g) ICl3;   h)...
Bài 5.6 trang 38 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho một lượng halogen tác dụng hết với magie ta thu được 19 g magie halogenua. Cũng lượng halogen đó tác dụng hết với nhôm tạo ra 17,8 g nhôm halogenua....
Bài 5.7 trang 38 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho một lượng halogen X2 tác dụng với một lượng vừa đủ kim loại M có hóa trị I, người ta thu được 4,12 g hợp chất A. Cũng lượng halogen...