Bài 29: Luyện tập chất hữu cơ, công thức phân tử


Hãy chọn những từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp:a) Chưng cất dựa trên sự khác nhau về thành phần của hỗn hợp lỏng với …. Tạo thành khi …hỗn hợp lỏng...
Hãy thiết lập công thức phân tử các các hợp chất A và B ứng với các số liệu thực nghiệm sau (Không ghi %O)a) C: 49,40%, H: 9,80%, N: 19,10%, \({d_{A/kk}} = 2,52\)b) C: 54,54%, H: 9,09%, \({d_{B/C{O_2}}} =...
Một hợp chất A chứa 54,8% H, 9,3%N còn lại là O, cho biết phân tử khối của nó là 153. Xác định công thức phân tử của hợp chất. Vì sao phân tử khối của hợp chất chứa C,...
Phân tích nguyên tố của một hợ chất hữu cơ A cho kết quả: 70,97% C, 10,15%H còn lại là O. Cho biết khối lượng mol phân tử của A là 340g/mol. Xác định công thức phân tử của A....
Trước kia, “phẩm đỏ” dùng để nhuộm áo choàng cho các Hồng y giáo chủ được tách chiết từ một loài ốc biển. Đó là một hợp chất có thành phần nguyên tố như sau:C: 45,70%, H: 1,90%, O: 7,60%,...