Bài 29: Luyện tập chương 4 – Hóa học 8


Trong quá trình quang hợp, cây cối trên mỗi hecta đất trong một ngày hấp thụ khoảng 100 kg khí cacbonic và sau khi đồng hoá cây cối nhả ra khí oxi. Hãy tính khối lượng khí oxi do cây...
Hãy chọn những từ, cụm từ và công thức hoá học thích hợp để điền vào những chỗ trống trong câu sau:Oxi có thể điều chế trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng nhiệt phân..........  Người ta thu khí này bằng...
Để sản xuất vôi, trong lò vôi người ta thường sắp xếp một lớp than, một lớp đá vôi, sau đó đốt lòế Có những phản ứng hoá học nào xảy ra trong lò vôi?Phản ứng nào là phản ứng...
Hoàn thành những phương trình hóa học sau:a) \(... +... \to MgO\)b) \(... +.. \to {P_2}{O_5}\)c) \(... +... \to A{l_2}{O_3}\)d) \(KCl{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow \)e) \({H_2}O\buildrel {điệnphân} \over\longrightarrow \)Cho biết mỗi phản ứng hóa học trên thuộc loại phản ứng hóa học nào Trả...
Bình đựng ga dùng để đun nấu trong gia đình có chứa 12,5 kg butan ( C4H10 )ở trạng thái lỏng, do được nén dưới áp suất cao.Tính thể tích không khí cần dùng ở đktc để đốt cháy hết...
Khi nung nóng kali clorat KClO3 (có chất xúc tác), chất này bị phân huỷ tạo thành kali clorua và khí oxi.Tính khối lượng kali clorat cần thiết để sinh ra một lượng oxi đủ đốt cháy hết 3,6 g...
Đốt cháy 6,2 g photpho trong bình chứa 7,84 lít oxi (đktc). Hãy cho biết sau khi cháy:a) Photpho hay oxi, chất nào còn thừa và khối lượng là bao nhiêu.b) Chất nào được tạo thành và khối lượng là...
Xác định công thức hoá học một oxit của lun huỳnh có khối lượng mol là 64 g/mol và biết thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố lưu huỳnh trong oxit là 50%.Trả lời Giả sử công thức...
Một oxit của photpho có thành phần phần trăm khối lượng của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142 đvC. Công thức hoá học của oxit là A. \({P_2}{O_3}\)           B. \({P_2}{O_5}\)    ...
Trong phòng thí nghiệm, khi đốt cháy sắt trong oxi ờ nhiệt độ cao thu được oxit sắt từ (Fe3O4).a) Số gam sắt và khí oxi cần dùng để điều chế 2,32 g oxit sắt từ lẩn lượt làA. 0,84...
Một oxit được tạo bởi 2 nguyên tố sắt và oxi trong đó tỉ lệ khối lượng giữa sắt và oxi là 7/3. Tìm công thức phân tử của oxit đó.Trả lời Theo đề bài, ta có: ({{{m_{Fe}}} over {{m_O}}} = {7...
Tính khối lượng khí cacbonic sinh ra trong mỗi trường hợp sau:a) Khi đốt 0,3 mol cacbon trong bình chứa 4,48 lít khí oxi (đktc).b) Khi đốt 6 g cacbon trong bình chứa 13,44 lít khí oxi (đktc).Trả lời  a) Viết...
Nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 thu được cùng một lượng O2. Tính tỉ lệ a/b.Trả lời \(2KCl{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2KCl + 3{O_2} \uparrow \)2 mol                          ...
Cho 5 g photpho vào bình có dung tích 2,8 lít chứa không khí (ở đktc), rồi đốt cháy hoàn toàn lượng photpho trên thu được m gam điphotpho pentaoxit. Cho biết oxi chiếm 20% thể tích không khí, hiệu...
Đốt cháy hoàn toàn 3,52 g hợp chất X, thu được 3,2 g sắt(III) oxit và 0,896 lít khí sunfurơ (đktc). Xác định công thức phân tử của X, biết khối lượng mol của X là 88 g/mol.Trả lời Cách 1: \({m_{Fe}}...
Thêm 3,0 g MnO2 vào 197 g hỗn hợp muối KCl và KClO3. Trộn kĩ và đun nóng hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn nặng 152 g. HãJ xác định thành phần phần trăm khối...
Nhiệt phân 15,8 g KMnO4 thu được lượng khí O2, đốt cháy 5,6 g Fe trọng lượng khí O2 vừa thu được thì sản phẩm sau phản ứng có bị cục nam châm hút không? Hãy giải thích.Trả lời \({n_{KMn{O_4}}} =...
Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Al có số mol bằng nhau phản ứng hoàn toàn với lượng oxi dư. Kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn có khối lượng tăng so với...
Đốt 4,6 g Na trong bình chứa 2240 ml O2 (ở đktc). Nếu sản phẩm sau phản ứng cho tác dụng với H2O thì có H2 bay ra không? Nếu cho giấy quỳ tím vào dung dịch sau phản ứng...
Đốt cháy hoàn toàn a lít khí hiđrocacbon CxHy, thu được 6,72 lít khí CO2 và 7,2 g H2O. Tìm công thức phân tử hiđrocacbon, biết hiđrocacbon này có tỉ khối so với heli bằng 11, các khí được đo...