Bài 29. Luyên tập . TÍNH CHẤT CỦA NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM


Nung 9,66 gam hỗn hợp bột X gồm Al và một oxit sắt trong điều kiện không có không khí, khi phản ứng nhiệt nhôm xảy ra hoàn toàn (giả sử chí xảy ra phản ứng khử oxit sắt thành...
Cho 18 gam hỗn hợp bột Al, Al2O3 và một kim loại R hoá trị II không đổi.-     Nếu cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) thấy thoát ra 8,96 lít H2 (đktc).-     Nếu cho hỗn...
6.91. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nhôm oxit?A. Al2O3 được sinh ra khi nhiệt phân muối Al(NO3)3.B. Al2O3 bị khử bởi co ở nhiệt độ cao. C. Al2O3 tan được trong dung dịch NH3.D. Al2O3 là oxit...
6.93. Cho m gam bột Al tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư chỉ thu được 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm NO và N2O (đktc) có tỉ lệ mol là 1: 3. Giá trị của m làA....
Xác định những chất cần lấy cho sơ đồ phản ứng sau:Hướng dẫn trả lời:M: Al  B: AlCl3  Z: H2O       X: NH3D: Al(OH)3         C: NaAlO2            E: Al2O3
Có các chất: NH3, CO2, HCl, KOH, Na2CO3. Có thể dùng những chất nào để kết tủa Al(OH)3 từ dung dịch:a)  Nhôm clorua?b)  Natri aluminat?Hướng dẫn trả lời:a) Các chất có thể dùng là NH3, KOH, Na2CO3:AlCl3 + 3NH3 +...
Từ Al2O3 và các dung dịch KOH, H2SO4, viết phương trình hoá học của các phản ứng dùng để điều chế phèn chua.Hướng dẫn trả lời:2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2OCô cạn dung dịch được tinh thể K2SO4 khanAl2O3...
Dựa trên cơ sở hoá học nào để điéu chế nhôm oxit từ quặng boxit? Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.Hướng dẫn trả lời:Quặng boxit gồm chủ yếu là A12O3, có lẫn các tạp chất...
Cho 2,16 gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, lạnh (vừa đủ) thì thu được dung dịch X và không thấy khí thoát ra. Thêm dung dịch NaOH vào dung dịch X đến khi kết tủa tạo ra rồi vừa...
Criolit được điều chế theo phản ứng sau: Al2O3 (rắn) + HF (dd) + NaOH (dd) → Na3AlF6 (rắn) + H2OTính khối lượng mỗi chất ban đầu để sản xuất 1 kg criolit. Coi hiệu suất phản ứng đạt 100%.Hướng dẫn...
Lấy 26,8 gam hỗn hợp bột X gồm Al và Fe2O3, tiến hành phản ứng nhiệt nhôm cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn (giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe2O3 thành Fe). Hỗn hợp sản...