Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm


1. Nhôm- Nằm ở ô số 13, chu kì 3, nhóm IIIA.- Là kim loại nhẹ (D = 2,7 g/cm3), dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, dẻo.- Có tính khử mạnh: Al → Al3+ + 3e; không tác dụng với oxi của...
Đề bàiNhôm bền trong môi trường không khí và nước là do.A. Nhôm là kim loại kém hoạt động.B. Có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ.C. Có màng hiđroxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ.D. Nhôm có tính thụ động với không...
Đề bàiNhôm không tan trong dung dịch nào sau đây?A. HCl;                                                      B. H2SO4;C. NaHSO4;   ...
Đề bàiCho 31,2 gam hỗn hợp bột Al và Al2O3 tác dụng hết với dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít H2 ở đktc. Khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt làA.16,2 gam và 15 gam.                                      B. 10,8...
Đề bàiChỉ dùng thêm 1 hóa chất, hãy phân biệt các chất trong những dãy sau và viết phương trình hóa học để giải thích.a) Các kim loại: Al, Mg, Ca, Na.b) Các dung dịch: NaCl, CaCl2, AlCl3.c) Các chất...
Đề bàiViết phương trình hóa học để giải thích các hiện tượng xảy ra khi.a) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3.b) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3.c) Cho từ từ dung dịch...
Đề bàiHỗn hợp khí X gồm hai kim loại K và Al có khối lượng 10,5 gam. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X trong nước được dung dịch A. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch...