Bài 29. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm


Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl, ở cực âm xảy raA. Sự khử ion \(N{a^ + }\)B. Sự oxi hóa ion \(N{a^ + }\)C. Sự khử phân tử \({H_2}O\)D. Sự oxi hóa phân tử \({H_2}O\)Giải:Chọn C.
Trong quá trình điện phân dung dịch \(KBr\), phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương (anot)?A. Ion \(B{r^ - }\) bị oxi hóaB. Ion \(B{r^ - }\) bị khử C. Ion\( {K^ + }\) bị oxi hóaD. Ion \({K^ +...
Cho \(3,1\) gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với nước thu được dung dịch kiềm và \(1,12\) lít \({H_2}\) (đktc).a) Xác định tên kim loại kiềm...
Cho \(3,9\) gam kim loại \(K\) tác dụng với \(101,8\) gam nước. Tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm của chất trong dung dịch thu được. Biết khối lượng riêng của dung dịch đó là \(1,056\;g/ml\).Giải:Ta có: \(\eqalign{ &...
So sánh tính chất hóa học của hai muối \(NaHC{O_3}\) và \(N{a_2}C{O_3}\). Viết phương trình hóa học minh họa.Giải:Bảng so sánh tính chất hóa học của hai muối \(NaHC{O_3}\) và \(N{a_2}C{O_3}\) Tính chất                     ...
Nung \(4,84\) gam hỗn hợp \(NaHC{O_3}\) và \(KHC{O_3}\) đến phản ứng hoàn toàn thu được \(0,56\) lít \(C{O_2}\) (đktc). Xác định khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp trước và sau khi nung.Giải:Đặt\(\eqalign{ & \left\{ \matrix{ NaHC{O_3}:x\,mol \hfill \cr KHC{O_3}:y\,mol \hfill...