Bài 29. Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay


Chọn nhân vật phù hợp với sự kiện lịch sử.Trả lời:
Hoàn thành bảng sau về những sự kiện chính trong lịch sử dân tộc ta từ năm 1930 đến năm 1945:Thời gianSự kiệnÝ nghĩa lịch sử3 - 2 - 1930  19 - 8 - 1945  2 - 9 - 1945  7 - 5...
Nêu một vài nhận xét về lịch sử nước ta trước và sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.Trả lời: - Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời: đất nước đang khủng hoảng về đường lối...
Từ những hiểu biết về cuộc đời cách mạng của Bác Hồ, hãy tóm tắt một số ý:- Bác Hồ sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào?- Người đã có ước vọng gì?- Ước vọng của Người đã được...
Kể tên một số bài hát ca ngợi Bác Hồ.Trả lời: - "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn các em nhi đồng" (Phong Nhã)- "Bác đang cùng chúng cháu hành quân" (Huy Thục)- “Bác Hồ sống mãi với Tây...
Nêu một vài dẫn chứng về thành tựu xây dựng đất nước trên quê hương em hiện nayTrả lời:  Trong công cuộc xây dựng đất nước, thành phố Hà Nội đã góp công không nhỏ. Sau khi đất nước được...