Bài 29. Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay


Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước?GỢI Ý LÀM BÀINhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc...
Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay. Từ đó, em hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất và giải thích tại sao lại chọn 5 sự kiện...
Viết một đoạn văn nói lên cảm nghĩ của em về công lao của Bác Hồ đối với lịch sử dân tộc. GỢI Ý LÀM BÀIHồ Chủ tịch là lãnh tụ cách mạng vô sản kiệt xuất, một chiến sĩ cộng...