Bài 29. Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản


Giả sử đã biết chiều của đường sức từ của dòng điện thẳng. Hãy nêu cách áp dụng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều dòng điện.GiảiĐặt nắm tay phải khum theo chiều của đường sức từ, chiều của...
Giả sử đã biết chiều của đường sức từ của dòng điện tròn. Hãy nêu cách áp dụng quy tắc nắm tay phải (hay quy tắc cái đinh ốc) để xác định chiều của dòng điện trong khung dây.GiảiNắm tay phải...
Chọn câu đúng.Đường sức từ của từ trường gây ra bởiA. dòng điện thẳng là những đường thẳng song song với dòng điện.B. dòng diện tròn là những đường trònC. dòng điện tròn là những đường thẳng song song và cách...
 Chọn phương án đúng.Hai điểm M, N gần dòng điện thẳng dài mà khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp 2 lần khoảng cách từ N đến dòng điện. Nếu gọi cảm ứng từ gây ra bởi dòng...
 Cho dòng điện cường độ 1A chạy trong dây dẫn thẳng. Tính cảm ứng từ tại một điểm cách dây dẫn 10cm.Giải\(I = 1A;r = 10cm\)Cảm ứng từ tại M cách dây khoảng r: \({B_M} = {2.10^{ - 7}}{I \over r}\)Thay...
 Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ I = 5A người ta đo được cảm ứng từ B = 31,4.10-6T. Hỏi đường kính của dòng điện đó?GiảiDòng điện tròn I = 5A, cảm ứng từ tại tâm vòng dây...
Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ B = 250.10-5 T bên trong một ống dây. Cường độ dòng điện trong mỗi vòng dây là \(I = 2\) A. Ống dây dài 50cm. Hỏi phải quấn...