Bài 29. Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)


Dựa vào hình 29.1. Biểu đồ tỉ lệ diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước, tr. 106 SGK, em hãy ghi chữ Đ vào □ những nhận xét đúng.□ 1. Tây nguyên là vùng...
Hãy nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp hơp ở cột B sao cho phù đúngABCà phê được trồng nhiều và là cây trồng quan trọng nhất ở Tây Nguyên vì:a) Tây Nguyên có đất đai...
 Dựa vào bảng số liệu 29:Bảng 29. GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Ở TÂY NGUYÊN VÀ CẢ NƯỚC (GIÁ SO SÁNH NĂM 1994)Đơn vị (nghìn tỉ đồng)Năm19952000200220052007Tây Nguyên1,21,92,33,54,9Cả nước103,4198,3261,1416,6568,1Em hãy:a)   Hoàn thành bảng sau:TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP...
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh về du lịch của Tây NguyênTrả lời: