Bài 3.1 trang 102 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


  Trong không gian Oxyz cho ba vecto \(\overrightarrow a  = (2; - 1;2),\overrightarrow b  = (3;0;1),\overrightarrow c  = ( - 4;1; - 1)\) . Tìm tọa độ của các vecto \(\overrightarrow m \) và \(\overrightarrow n \) biết rằng:a) \(\overrightarrow m  = 3\overrightarrow a  - 2\overrightarrow b  + \overrightarrow c \)     ...

  Trong không gian Oxyz cho ba vecto \(\overrightarrow a  = (2; – 1;2),\overrightarrow b  = (3;0;1),\overrightarrow c  = ( – 4;1; – 1)\) . Tìm tọa độ của các vecto \(\overrightarrow m \) và \(\overrightarrow n \) biết rằng:

  a) \(\overrightarrow m  = 3\overrightarrow a  – 2\overrightarrow b  + \overrightarrow c \)                       

  b)\(\overrightarrow n  = 2\overrightarrow a  + \overrightarrow b  + 4\overrightarrow c \)

  Hướng dẫn làm bài

  \(\overrightarrow m  = ( – 4; – 2;3),\overrightarrow n  = ( – 9;2;1)\)