Bài 3.1 trang 142 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10


  Lập Phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau: a) d đi qua điểm A(-5;-2) và có vec tơ chỉ phương  ;b) d đi qua hai điểm \(A\left( {\sqrt 3 ;1} \right)\) và \(B\left( {2 + \sqrt 3 ;4} \right)\)Gợi ý làm bàia) \(\left\{ \matrix{ x = - 5...

  Lập Phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau: 

  a) d đi qua điểm A(-5;-2) và có vec tơ chỉ phương  ;

  b) d đi qua hai điểm \(A\left( {\sqrt 3 ;1} \right)\) và \(B\left( {2 + \sqrt 3 ;4} \right)\)

  Gợi ý làm bài

  a) \(\left\{ \matrix{
  x = – 5 + 4t \hfill \cr
  y = – 2 – 3t \hfill \cr} \right.\)

  b) \(\left\{ \matrix{
  x = \sqrt 3 + 2t \hfill \cr
  y = 1 + 3t \hfill \cr} \right.\)