Bài 3.10 trang 103 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


  Cho hình tứ diện ABCD.a) Chứng minh hệ thức:\(\overrightarrow {AB}.\overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {AC}.\overrightarrow {DB}  + \overrightarrow {AD}.\overrightarrow {BC}  = 0\)b) Từ hệ thức trên hãy suy ra định lí: “Nếu một hình tứ diện có hai cặp cạnh đối diện vuông góc với nhau thì cặp cạnh đối diện...

  Cho hình tứ diện ABCD.

  a) Chứng minh hệ thức:

  \(\overrightarrow {AB}.\overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {AC}.\overrightarrow {DB}  + \overrightarrow {AD}.\overrightarrow {BC}  = 0\)

  b) Từ hệ thức trên hãy suy ra định lí: “Nếu một hình tứ diện có hai cặp cạnh đối diện vuông góc với nhau thì cặp cạnh đối diện thứ ba cũng vuông góc với nhau.”

  Hướng dẫn làm bài:

  a) Ta có 

  \(\overrightarrow {AB}.\overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AB} (\overrightarrow {AD}  – \overrightarrow {AC} ) = \overrightarrow {AB}.\overrightarrow {AD}  – \overrightarrow {AB}.\overrightarrow {AC} \) (1)

  \(\overrightarrow {AC}.\overrightarrow {DB}  = \overrightarrow {AC} (\overrightarrow {AB}  – \overrightarrow {AD} ) = \overrightarrow {AC}.\overrightarrow {AB}  – \overrightarrow {AC}.\overrightarrow {AD} \)          (2)

  \(\overrightarrow {AD}.\overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AD} (\overrightarrow {AC}  – \overrightarrow {AB} ) = \overrightarrow {AD}.\overrightarrow {AC}  – \overrightarrow {AD}.\overrightarrow {AB} \)   (3)

  Lấy  (1) + (2) + (3) ta có hệ thức cần chứng minh là:

  \(\overrightarrow {AB}.\overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {AC}.\overrightarrow {DB}  + \overrightarrow {AD}.\overrightarrow {BC}  = 0\)

  b) Từ hệ thức trên ta suy ra định lí:  “Nếu tứ diện ABCD có  \(AB \bot CD,AC \bot DB\) , nghĩa là \(\overrightarrow {AB}.\overrightarrow {CD}  = 0\) và \(\overrightarrow {AC}.\overrightarrow {DB}  = 0\) thì  \(\overrightarrow {AD}.\overrightarrow {BC}  = 0\) và do đó \(AD \bot BC\) .”