Bài 3.10 trang 144 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10


  Tìm góc giữa hai đường thẳng:\({d_1}:x + 2y + 4 = 0\) và \({d_2}:2x - y + 6 = 0\)Gợi ý làm bài\(\cos (\widehat {{d_1},{d_2}}) = {{\left| {2 - 2} \right|} \over {\sqrt {1 + 4} \sqrt {4 + 1} }} = 0\)Vậy \((\widehat {{d_1},{d_2}}) = {90^ \circ }.\)

  Tìm góc giữa hai đường thẳng:

  \({d_1}:x + 2y + 4 = 0\) và \({d_2}:2x – y + 6 = 0\)

  Gợi ý làm bài

  \(\cos (\widehat {{d_1},{d_2}}) = {{\left| {2 – 2} \right|} \over {\sqrt {1 + 4} \sqrt {4 + 1} }} = 0\)

  Vậy \((\widehat {{d_1},{d_2}}) = {90^ \circ }.\)