Bài 3.11 trang 103 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


  Tính tích vô hướng của hai vecto \(\overrightarrow a,\overrightarrow b \) trong không  gian với các tọa độ đã cho là:a) \(\overrightarrow a  = (3;0; - 6),\overrightarrow b  = (2; - 4;c)\)b) \(\overrightarrow a  = (1; - 5;2),\overrightarrow b  = (4;3; - 5)\)c)  \(\overrightarrow a  = (0;\sqrt 2 ;\sqrt 3 ),\overrightarrow b  =...

  Tính tích vô hướng của hai vecto \(\overrightarrow a,\overrightarrow b \) trong không  gian với các tọa độ đã cho là:

  a) \(\overrightarrow a  = (3;0; – 6),\overrightarrow b  = (2; – 4;c)\)

  b) \(\overrightarrow a  = (1; – 5;2),\overrightarrow b  = (4;3; – 5)\)

  c)  \(\overrightarrow a  = (0;\sqrt 2 ;\sqrt 3 ),\overrightarrow b  = (1;\sqrt 3 ; – \sqrt 2 )\)

  Hướng dẫn làm bài

  a) \(\overrightarrow a.\overrightarrow b  = 6(1 – c)\) ;                  

  b) \(\overrightarrow a.\overrightarrow b  =  – 21\)

  c) \(\overrightarrow a.\overrightarrow b  = 0\)