Bài 3.11 trang 144 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10


    Tính bán kính của đường tròng có tâm là điểm I(1;5) và tiếp xúc với đường thẳng $$\Delta:4x - 3y + 1 = 0$$Gợi ý làm bài\(R = d(I,\Delta ) = {{\left| {4 - 15 + 1} \right|} \over {\sqrt {16 + 9} }} = 2\)

    Tính bán kính của đường tròng có tâm là điểm I(1;5) và tiếp xúc với đường thẳng $$\Delta:4x – 3y + 1 = 0$$

    Gợi ý làm bài

    \(R = d(I,\Delta ) = {{\left| {4 – 15 + 1} \right|} \over {\sqrt {16 + 9} }} = 2\)