Bài 3.12 trang 144 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10


  Lập phương trình các đường phân giác của các góc giữa hai đường thẳng \({\Delta _1}:2x + 4y + 7 = 0\) và \({\Delta _2}:x - 2y - 3 = 0\)Gợi ý làm bàiPhương trình hai đường phân giác của các góc giữa \({\Delta _1}\) và \({\Delta _2}\) là:\(\eqalign{ & {{2x + 4y +...

  Lập phương trình các đường phân giác của các góc giữa hai đường thẳng \({\Delta _1}:2x + 4y + 7 = 0\) và \({\Delta _2}:x – 2y – 3 = 0\)

  Gợi ý làm bài

  Phương trình hai đường phân giác của các góc giữa \({\Delta _1}\) và \({\Delta _2}\) là:

  \(\eqalign{
  & {{2x + 4y + 7} \over {\sqrt {4 + 16} }} = \pm {{x – 2y – 3} \over {\sqrt {1 + 4} }} \cr
  & \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  2x + 4y + 7 = 2(x – 2y – 3) \hfill \cr
  2x + 4y + 7 = – 2(x – 2y – 3) \hfill \cr} \right. \cr} \)

  \( \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  8y + 13 = 0 \hfill \cr
  4x + 1 = 0 \hfill \cr} \right.\)