Bài 3.13 trang 103 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


  Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC có tọa độ các đỉnh là: A(a; 0 ; 0),                  B(0; b; 0),                     C(0; 0; c)Chứng minh rằng tam giác ABC có ba góc nhọn.Hướng dẫn làm bàiTa có:  \(\overrightarrow {AB}  = ( - a;b;0)\)  và \(\overrightarrow {AC}  = ( - a;0;c)\)Vì \(\overrightarrow {AB}.\overrightarrow {AC}...

  Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC có tọa độ các đỉnh là: 

  A(a; 0 ; 0),                  B(0; b; 0),                     C(0; 0; c)

  Chứng minh rằng tam giác ABC có ba góc nhọn.

  Hướng dẫn làm bài

  Ta có:  \(\overrightarrow {AB}  = ( – a;b;0)\)  và \(\overrightarrow {AC}  = ( – a;0;c)\)

  Vì \(\overrightarrow {AB}.\overrightarrow {AC}  = {a^2} > 0\)  nên góc \(\widehat {BAC}\)  là góc nhọn.

  Lập luận tương tự ta chứng minh được các góc \(\widehat B\)  và \(\widehat C\) cũng là góc nhọn.