Bài 3.13 trang 144 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10


  Tìm phương trình của tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng:\({\Delta _1}:5x + 3y - 3 = 0\) và \({\Delta _2}:5x + 3y + 7 = 0\)Gợi ý làm bài\(d(M,{\Delta _1}) = d(M,{\Delta _2})\)\(\eqalign{ & \Leftrightarrow {{\left| {5x + 3y - 3} \right|} \over {\sqrt {25 + 9} }}...

  Tìm phương trình của tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng:

  \({\Delta _1}:5x + 3y – 3 = 0\) và \({\Delta _2}:5x + 3y + 7 = 0\)

  Gợi ý làm bài

  \(d(M,{\Delta _1}) = d(M,{\Delta _2})\)

  \(\eqalign{
  & \Leftrightarrow {{\left| {5x + 3y – 3} \right|} \over {\sqrt {25 + 9} }} = {{\left| {5x + 3y + 7} \right|} \over {\sqrt {25 + 9} }} \cr
  & \Leftrightarrow 5x + 3y + 2 = 0 \cr} \)