Bài 3.14 trang 144 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10


  Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M(2;5) và cách đều hai điểm A(-1;2) và B(5;4).Gợi ý làm bàiTa tìm thấy đường thẳng \({d_1}\) đi qua M có vectơ chỉ phương là \(\overrightarrow {AB} \) và đường thẳng \({d_2}\) đi qua M và trung điểm của AB.\({d_1}:x - 3y + 13 = 0\)\({d_2}:x -...

  Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M(2;5) và cách đều hai điểm A(-1;2) và B(5;4).

  Gợi ý làm bài

  Ta tìm thấy đường thẳng \({d_1}\) đi qua M có vectơ chỉ phương là \(\overrightarrow {AB} \) và đường thẳng \({d_2}\) đi qua M và trung điểm của AB.

  \({d_1}:x – 3y + 13 = 0\)

  \({d_2}:x – 2 = 0\)