Bài 3.15 trang 103 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


  Trong không gian Oxyz hãy xác định tâm và bán kính các mặt cầu có phương trình sau đây:a) x2 + y2 + z2 – 6x + 2y – 16z – 26 = 0 ;b) 2x2 + 2y2 + 2z2 + 8x – 4y – 12z – 100 = 0Hướng...

  Trong không gian Oxyz hãy xác định tâm và bán kính các mặt cầu có phương trình sau đây:

  a) x2 + y2 + z2 – 6x + 2y – 16z – 26 = 0 ;

  b) 2x2 + 2y2 + 2z2 + 8x – 4y – 12z – 100 = 0

  Hướng dẫn làm bài

  a) Tâm I(3; -1; 8), bán kính r = 10;

  b) Tâm I(-2; 1; 3), bán kính r = 8.