Bài 3.17 trang 151 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10.


  Cho đường tròn tâm (C)  đi qua hai điểm A(-1;2), B(-2;3) và có tâm ở trên đường thẳng \(\Delta:3x - y + 10 = 0\)a) Tìm tọa độ tâm của (C);b) Tính bán kính R của (C);b)Viết phương trình của (C); Gợi ý làm bàiGọi I(a;b) là tâm của (C) ta có:\(\eqalign{ &...

  Cho đường tròn tâm (C)  đi qua hai điểm A(-1;2), B(-2;3) và có tâm ở trên đường thẳng \(\Delta:3x – y + 10 = 0\)

  a) Tìm tọa độ tâm của (C);

  b) Tính bán kính R của (C);

  b)Viết phương trình của (C); 

  Gợi ý làm bài

  Gọi I(a;b) là tâm của (C) ta có:

  \(\eqalign{
  & \left\{ \matrix{
  I{A^2} = I{B^2} \hfill \cr
  I \in \Delta \hfill \cr} \right. \cr
  & \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  {\left( {a + 1} \right)^2} + {\left( {b – 2} \right)^2} = {\left( {a + 2} \right)^2} + {\left( {b – 3} \right)^2} \hfill \cr
  3a – b + 10 = 0 \hfill \cr} \right. \cr} \)

  \( \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  2a – 2b = – 8 \hfill \cr
  3a – b = – 10 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  a = – 3 \hfill \cr
  b = 1. \hfill \cr} \right.\)

  Vậy (C) có tâm I (-3 ; 1).

  b) \(R = IA = \sqrt {{{\left( { – 1 + 3} \right)}^2} + {{\left( {2 – 1} \right)}^2}}  = \sqrt 5 \)

  c) Phương trình của (C)  là: \({\left( {x + 3} \right)^2} + {\left( {y – 1} \right)^2} = 5\)