Bài 3.19 trang 151 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10


    Lập phương trình của đường tròn (C)  đi qua hai điểm A(1;2), B(3;4) và tiếp xúc với đường thẳng \({\Delta _1}:3x + 4y - 1 = 0\)Gợi ý làm bài(C1): \({x^2} + {y^2} - 8x - 2y + 7 = 0\) (C2): \({x^2} + {y^2} - 3x - 7y + 12 = 0\)

    Lập phương trình của đường tròn (C)  đi qua hai điểm A(1;2), B(3;4) và tiếp xúc với đường thẳng \({\Delta _1}:3x + 4y – 1 = 0\)

    Gợi ý làm bài

    (C1): \({x^2} + {y^2} – 8x – 2y + 7 = 0\)

     (C2): \({x^2} + {y^2} – 3x – 7y + 12 = 0\)