Bài 3.20 trang 151 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10


  Lập phương trình đường tròn bán kính AB trong các trường hợp sau:a) A có tọa độ (-1;1), B có tọa độ (5;3) ;b) A có tọa độ (-1;-2), B có tọa độ (2;1).Gợi ý làm bàia) \({x^2} + {y^2} - 4x - 4y - 2 = 0\)b) \({x^2} + {y^2} -...

  Lập phương trình đường tròn bán kính AB trong các trường hợp sau:

  a) A có tọa độ (-1;1), B có tọa độ (5;3) ;

  b) A có tọa độ (-1;-2), B có tọa độ (2;1).

  Gợi ý làm bài

  a) \({x^2} + {y^2} – 4x – 4y – 2 = 0\)

  b) \({x^2} + {y^2} – x + y – 4 = 0\)