Bài 3.22 trang 114 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


  Xác định các giá trị của A, B để hai mặt phẳng sau đây song song với nhau:\((\alpha )\) : Ax – y + 3z + 2 = 0\((\beta )\):  2x + By + 6z + 7 = 0Hướng dẫn làm bài:\((\alpha )//(\beta ) \Leftrightarrow {A \over 2} = {{ - 1}...

  Xác định các giá trị của A, B để hai mặt phẳng sau đây song song với nhau:

  \((\alpha )\) : Ax – y + 3z + 2 = 0

  \((\beta )\):  2x + By + 6z + 7 = 0

  Hướng dẫn làm bài:

  \((\alpha )//(\beta ) \Leftrightarrow {A \over 2} = {{ – 1} \over B} = {3 \over 6} \ne {2 \over 7} \Leftrightarrow  \left\{ {\matrix{{A = 1} \cr {B = – 2} \cr} } \right.\)