Bài 3.22 trang 151 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10


  Cho đường tròn (C): \({x^2} + {y^2} - x - 7y = 0\) và đường thẳng d: 3x + 4y - 3 = 0.a) Tìm tọa độ giao điểm của (C) và d.b) Lập phương trình tiếp tuyến với (C) tại các giao điểm đó.c) Tìm tọa độ giao điểm của...

  Cho đường tròn (C): \({x^2} + {y^2} – x – 7y = 0\) và đường thẳng d: 3x + 4y – 3 = 0.

  a) Tìm tọa độ giao điểm của (C) và d.

  b) Lập phương trình tiếp tuyến với (C) tại các giao điểm đó.

  c) Tìm tọa độ giao điểm của hai tiếp tuyến. 

  Gợi ý làm bài

  a) \({M_1}\left( {1;0} \right)\), \({M_2}\left( { – 3;3} \right)\)

  b) \({\Delta _1}:x – 7y – 1 = 0\); \({\Delta _2}:7x + y + 18 = 0\)

  c) \(A\left( { – {5 \over 2}; – {1 \over 2}} \right)\)