Bài 3.23 trang 114 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


  Tính khoảng cách từ điểm M(1; 2; 0) lần lượt đến các mặt phẳng sau:a) \((\alpha )\) : x + 2y – 2z + 1 = 0b) \((\beta )\) : 3x + 4z + 25 = 0c) \((\gamma )\) : z + 5 = 0Hướng dẫn làm bàia) \(d(M,(\alpha )) = {{|1 + 4...

  Tính khoảng cách từ điểm M(1; 2; 0) lần lượt đến các mặt phẳng sau:

  a) \((\alpha )\) : x + 2y – 2z + 1 = 0

  b) \((\beta )\) : 3x + 4z + 25 = 0

  c) \((\gamma )\) : z + 5 = 0

  Hướng dẫn làm bài

  a) \(d(M,(\alpha )) = {{|1 + 4 + 1|} \over {\sqrt {1 + 4 + 4} }} = {6 \over 3} = 2\)

  b) \(d(M,(\beta )) = {{|3 + 25|} \over {\sqrt {9 + 16} }} = {{28} \over 5}\)

  c) \(d(M,(\gamma )) = {{|5|} \over {\sqrt 1 }} = 5\)