Bài 3.23 trang 151 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10


  Cho đường tròn (C): \({x^2} + {y^2} - 6x + 2y + 6 = 0\) và điểm A(1;3).a) Chứng tỏ rằng điểm A nằm ngoài đường tròn (C).b) Lập phương trình tiếp tuyến với (C)  xuất phát từ điểm A. Gợi ý làm bàia) (C) có tâm I (3;-1) và có bán...

  Cho đường tròn (C): \({x^2} + {y^2} – 6x + 2y + 6 = 0\) và điểm A(1;3).

  a) Chứng tỏ rằng điểm A nằm ngoài đường tròn (C).

  b) Lập phương trình tiếp tuyến với (C)  xuất phát từ điểm A. 

  Gợi ý làm bài

  a) (C) có tâm I (3;-1) và có bán kính R = 2, ta có: 

  \(IA = \sqrt {{{\left( {3 – 1} \right)}^2} + {{\left( { – 1 – 3} \right)}^2}}  = 2\sqrt 5 \)

  và IA > R, vậy A nằm ngoài (C).

  b) \({\Delta _1}:3x + 4y – 15 = 0\); \({\Delta _2}:x – 1 = 0\).