Bài 3.28 trang 114 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


  Xét vị trí tương đối của các cặp mặt phẳng cho bởi phương trình tổng quát sau đây:a) \(({\alpha _1}):3x - 2y - 3z + 5 = 0,\)\((\alpha {'_1}):9x - 6y - 9z - 5 = 0\)b) \(({\alpha _2}):x - 2y + z + 3 = 0,\)\((\alpha {'_2}):x - 2y...

  Xét vị trí tương đối của các cặp mặt phẳng cho bởi phương trình tổng quát sau đây:

  a) \(({\alpha _1}):3x – 2y – 3z + 5 = 0,\)

  \((\alpha {‘_1}):9x – 6y – 9z – 5 = 0\)

  b) \(({\alpha _2}):x – 2y + z + 3 = 0,\)

  \((\alpha {‘_2}):x – 2y – z + 3 = 0\)

  c) \(({\alpha _3}):x – y + 2z – 4 = 0,\)

  \((\alpha {‘_3}):10x – 10y + 20z – 40 = 0\)

  Hướng dẫn làm bài

  a) \(({\alpha _1})//({\alpha _1}’)\)                 

  b) \(({\alpha _2})\) cắt \(({\alpha _2}’)\)                       

  c) \(({\alpha _3}) \equiv ({\alpha _3}’)\)