Bài 3.31 trang 159 Sách bài tập (SBT) Toán Hình Học 10


  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho M(x;y) di động có tọa độ thỏa mãn\(\left\{ \matrix{ x = 7\cos t \hfill \cr y = 5\sin t \hfill \cr} \right.\)trong đó t là tham số. Hãy chững tỏ M đi động trên một elip.Gợi ý làm bài Điểm M di động trên elip...

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho M(x;y) di động có tọa độ thỏa mãn

  \(\left\{ \matrix{
  x = 7\cos t \hfill \cr
  y = 5\sin t \hfill \cr} \right.\)

  trong đó t là tham số. Hãy chững tỏ M đi động trên một elip.

  Gợi ý làm bài 

  Điểm M di động trên elip (E) có phương \({{{x^2}} \over {49}} + {{{y^2}} \over {25}} = 1.\)