Bài 3.34 trang 129 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


  Tìm a để hai đường thẳng sau đây song song:\(d:\left\{ {\matrix{{x = 5 + t} \cr {y = at} \cr {z = 2 - t} \cr} } \right.\)  và  \(d':\left\{ {\matrix{{x = 1 + 2t'} \cr {y = a + 4t'} \cr {z = 2 - 2t'} \cr} } \right.\)Hướng...

  Tìm a để hai đường thẳng sau đây song song:

  \(d:\left\{ {\matrix{{x = 5 + t} \cr {y = at} \cr {z = 2 – t} \cr} } \right.\)  và  \(d’:\left\{ {\matrix{{x = 1 + 2t’} \cr {y = a + 4t’} \cr {z = 2 – 2t’} \cr} } \right.\)

  Hướng dẫn làm bài:

  Ta có \(\overrightarrow {{a_d}}  = (1;a; – 1)\) và \(\overrightarrow {{a_{d’}}}  = (2;4; – 2)\)

      \(d//d’ \Rightarrow {1 \over 2} = {a \over 4} = {{ – 1} \over { – 2}} \Rightarrow  a = 2\)       

  Khi đó \(M{‘_0}(1;2;2)\) thuộc d’ và M’0không thuộc d. Vậy d // d’ ⟺ a = 2.