Bài 3.36 trang 130 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


  Tính khoảng cách từ điểm A(1; 0; 1) đến đường thẳng \(\Delta:{{x - 1} \over 2} = {y \over 2} = {z \over 1}\)Hướng dẫn làm bài:Đường thẳng \(\Delta \) đi qua điểm M0(1; 0; 0) và có vecto chỉ phương \(\overrightarrow a  = (2;2;1)\) .Ta có \(\overrightarrow {{M_0}A}  = (0;0;1),\overrightarrow n  = \overrightarrow...

  Tính khoảng cách từ điểm A(1; 0; 1) đến đường thẳng \(\Delta:{{x – 1} \over 2} = {y \over 2} = {z \over 1}\)

  Hướng dẫn làm bài:

  Bài 3.36 trang 130 sách bài tập (SBT) – Hình học 12

  Đường thẳng \(\Delta \) đi qua điểm M0(1; 0; 0) và có vecto chỉ phương \(\overrightarrow a  = (2;2;1)\) .

  Ta có \(\overrightarrow {{M_0}A}  = (0;0;1),\overrightarrow n  = \overrightarrow a  \wedge \overrightarrow {{M_0}A}  = (2; – 2;0)\) .

  \(d(A,\Delta ) = {{|\overrightarrow n |} \over {|\overrightarrow a |}} = {{\sqrt {4 + 4 + 0} } \over {\sqrt {4 + 4 + 1} }} = {{2\sqrt 2 } \over 3}\) 

  Vậy khoảng cách từ điểm A đến  \(\Delta \) là \({{2\sqrt 2 } \over 3}\).