Bài 3.36 trang 209 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11


  Tìm đạo hàm của hàm số sau:\(y = \left( {2 - {x^2}} \right)\cos x + 2x\sin x.\)Giải:\(y' = {x^2}\sin x.\)

  Tìm đạo hàm của hàm số sau:

  \(y = \left( {2 – {x^2}} \right)\cos x + 2x\sin x.\)

  Giải:

  \(y’ = {x^2}\sin x.\)

  Bài tập cùng chuyên mục