Bài 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4


  Đề bài3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:a) \(98 + 3 + 97 +2\)                    \(56 + 399 + 1 + 4\)                  b) \(364 + 136 + 219 + 181\)    \(178 + 277 + 123...

  Đề bài

  3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

  a) \(98 + 3 + 97 +2\)                

      \(56 + 399 + 1 + 4\)                  

  b) \(364 + 136 + 219 + 181\)

      \(178 + 277 + 123 + 422\)

  4. Hai thùng chứa được tất cả là \(600l\) nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to \(120l\) nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?

  5. Tìm \(x\):

  a) \(x \times 2 = 10\);            b) \(x: 6 = 5\)

  Lời giải chi tiết

  3.

  a) \(98 + 3 + 97 +2 = (98 +2) + ( 97 + 3) \)

       \(= 100 + 100 = 200\)

     \(56 + 399 + 1 + 4 \)

     \(= (56 + 4) +( 399 + 1) \)

     \(= 60 + 400 = 460\)

  b) \(364 + 136 + 219 + 181 \)

      \(= (364 + 136) + (219 + 181) \)

      \(= 500 + 400 = 900\)

     \(178 + 277 + 123 + 422 \)

     \(= (178 + 422) + (277 + 123) \)

      \(= 600 + 400 = 1000\)

   4.

  Bài 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4

  Số lít nước chứa trong thùng bé là:

          \((600 -120): 2 = 240(l)\)

  Số lít nước chứa trong thùng to là:

          \(240 + 120 = 360 (l)\)

                             Đáp số: Thùng bé: \(240 l\); thùng to: \(360 l\).

  5. 

  a) \(x \times 2 = 10\)              b) \(x: 6 = 5\)

      \(x = 10: 2\)                     \( x = 5 \times 6\)  

      \( x = 5\)                            \(x = 30\)

  BaitapSachgiaokhoa.com


       

  Bài tập cùng chuyên mục