Bài 3, 4, 5 trang 5 SGK Toán 4


  Đề bài3. Tính giá trị biểu thức:a) 3257 + 4659 - 1300;                b) 6000 - 1300 x 2;c) (70850 - 50230) x 3;                d) 9000 + 1000: 2.4. Tìm xa) x + 875 = 9936       ...

  Đề bài

  3. Tính giá trị biểu thức:

  a) 3257 + 4659 – 1300;                b) 6000 – 1300 x 2;

  c) (70850 – 50230) x 3;                d) 9000 + 1000: 2.

  4. Tìm x

  a) x + 875 = 9936                         

      x – 725 = 8259                             

  b) \(x \times 2 = 4826\)

      x: 3 = 1532

  5. Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tivi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc tivi, biết số tivi sản xuất mỗi ngày là như nhau?

  Lời giải chi tiết

  3. a) 3257 + 4659 – 1300 = 7916 – 1300 = 6616

  b) 6000 – 1300 x 2 = 6000 – 2600 = 3400

  c) (70850 – 50230) x 3 = 20620 x 3 = 61860

  d) 9000 + 1000: 2 = 9000 + 500 = 9500

  4. a) x + 875 = 9936     

          x = 9936 – 875 

          x = 9061    

  +) x – 725 = 8259      

      x = 8259 + 725   

      x = 8984   

  b) \(x \times 2 = 4826\)

       x = 4826: 2

       x = 2413

  +) x: 3 = 1532

      x = 1532 x 3

      x = 4596

  5. Số tivi sản xuất trong 1 ngày là:

                680: 4 = 170 (chiếc)

      Số tivi sản xuất trong 7 ngày là:

                170 x 7 = 1190 (chiếc)

                                   Đáp số: 1190 chiếc.

  BaitapSachgiaokhoa.com


  Bài kế trước:
  Bài 2 trang 5 SGK Toán 4