Bài 3, 4 trang 23 SGK Toán 4


  Đề bài3. Tính18 yến + 26 yến                                 135 tạ x 4648 tạ - 75 tạ                                     512 tấn: 84. Một xe...

  Đề bài

  3. Tính

  18 yến + 26 yến                                 135 tạ x 4

  648 tạ – 75 tạ                                     512 tấn: 8

  4. Một xe ô tô chuyển trước chở được 3 tấn muối, chuyển sau chở nhiều hơn chuyến trước 3 tạ. Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối?

  Lời giải chi tiết

  3.

  18 yến + 26 yến = 44 yến           135 tạ x 4 = 540 tạ

  648 tạ – 75 tạ = 573 tạ               512 tấn: 8 = 64 tấn

  4.  3 tấn = 30 tạ 

  Chuyến sau xe chở được số muối là:

              30 + 3 = 33 (tạ)

  Số tạ muối cả hai chuyến xe đó chở được là:

              30 + 33 = 63 (tạ)

                                                Đáp số: 63 tạ muối.

  Bài tập cùng chuyên mục