Bài 3, 4 trang 78 SGK Toán 4


  Đề bài3. Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa xe chở 14580 kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13 275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?4. Tính bằng hai cách:a) \((33164 + 28528): 4\);       ...

  Đề bài

  3. Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa xe chở 14580 kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13 275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

  4. Tính bằng hai cách:

  a) \((33164 + 28528): 4\);           

  b) \((403494 – 16415): 7\).

  Lời giải chi tiết

  3. Số toa xe chở hàng là:

          \(3 + 6 = 9\) (toa)

  Số hàng do 3 toa chở là:

          \(14580 \times 3 = 43740\) (kg)

  Số hàng do 6 toa khác chở là:

          \(13275 \times 6 = 79650\) (kg)

  Số hàng do 9 toa chở là:

          \(43740 + 79650 = 123390\) (kg)

  Trung bình mỗi toa xe chở số hàng là:

          \(123390: 9 = 13710\) (kg)

                                      Đáp số: \(13710\)kg

  4. a) \((33164 + 28528): 4 =?\)

  Cách 1:

  \((33164 + 28528): 4 \)

  \(= 61692: 4 = 15423\)  

  Cách 2:

  \((33164 + 28528): 4 \)

  \(= 33164: 4 + 28528: 4 \)

  \(= 8291 + 7132 = 15423\)

  b) \((403494 – 16415): 7 =?\)

  Cách 1:

  \((403494 – 16415): 7 \)

  \(= 387079: 7 = 55297\)

  Cách 2:

  \((403494 – 16415): 7 \)

  \(= 403494: 7 – 16415: 7\)

  \(= 57642 – 2345 = 55297\)

  Bài tập cùng chuyên mục