Bài 3.46 trang 131 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


    Lập phương trình mặt phẳng  (P) đi qua điểm M(1; -3; 2) và vuông góc với đường thẳng d: \({{x - 3} \over 2} = {{y + 1} \over { - 1}} = {z \over 3}\)Hướng dẫn làm bài:Chọn \(\overrightarrow {{n_P}}  = (2; - 1;3)\).Phương trình của (P) là: \(2(x...

    Lập phương trình mặt phẳng  (P) đi qua điểm M(1; -3; 2) và vuông góc với đường thẳng d: \({{x – 3} \over 2} = {{y + 1} \over { – 1}} = {z \over 3}\)

    Hướng dẫn làm bài:

    Chọn \(\overrightarrow {{n_P}}  = (2; – 1;3)\).

    Phương trình của (P) là: \(2(x – 1) – (y  +3) + 3(z – 2) = 0\)  hay \(2x – y + 3z – 11 = 0.\)