Bài 3.5 trang 102 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


  Trong không gian Oxyz, hãy tìm trên mặt phẳng (Oxz) một điểm M cách đều ba điểm A(1; 1; 1), B(-1; 1; 0), C(3; 1; -1).Hướng dẫn làm bài:Điểm M thuộc mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là (x; 0; z), cần phải tìm x và z. Ta có:MA2 =...

  Trong không gian Oxyz, hãy tìm trên mặt phẳng (Oxz) một điểm M cách đều ba điểm A(1; 1; 1), B(-1; 1; 0), C(3; 1; -1).

  Hướng dẫn làm bài:

  Điểm M thuộc mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là (x; 0; z), cần phải tìm x và z. Ta có:

  MA2 = (1 – x)2 + 1 + (1 – z)2

  MB2 = (–1 – x)2 + 1 + z2

  MC2 = (3 – x)2 + 1 + (–1 – z)2

  Theo giả thiết M cách đều ba điểm A, B, C nên ta có  MA2 = MB2 = MC2

  Từ đó ta tính được \(M({5 \over 6};0; – {7 \over 6})\)