Bài 3.5 trang 143 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10


  Cho M(1;2). Hãy lập phương trình của đường thẳng đi qua M và chắn trên hai trục tọa độ hai đoạn có độ dài bằng nhau.Gợi ý làm bàiTrường hợp 1: \(a \ne 0\) và \(b \ne 0\)Phương trình \(\Delta \) có dạng: \({x \over a} + {y \over b} = 1.\)Ta có: \(\left|...

  Cho M(1;2). Hãy lập phương trình của đường thẳng đi qua M và chắn trên hai trục tọa độ hai đoạn có độ dài bằng nhau.

  Gợi ý làm bài

  Trường hợp 1: \(a \ne 0\) và \(b \ne 0\)

  Phương trình \(\Delta \) có dạng: \({x \over a} + {y \over b} = 1.\)

  Ta có: \(\left| a \right| = \left| b \right|\)

  (+) b = a

  \(\Delta \) có dạng: \({x \over a} + {y \over a} = 1.\)

  \(M \in \Delta  \Leftrightarrow {1 \over a} + {2 \over a} = 1 \Leftrightarrow a = 3\)

  Vậy: \(\Delta:{x \over 3} + {y \over 3} = 1 \Leftrightarrow x + y – 3 = 0.\)

  (+) b = -a

  \(\Delta \) có dạng: \({x \over a} + {y \over { – a}} = 1.\)

  \(M \in \Delta  \Leftrightarrow {1 \over a} + {2 \over { – a}} = 1 \Leftrightarrow a =  – 1\)

  Vậy: \(\Delta:{x \over { – 1}} + {y \over 1} = 1 \Leftrightarrow x – y + 1 = 0.\)

  Trường hợp 2: b = a = 0 

  \(\Delta \) đi qua M và O nên có phương trình 2x – y = 0