Bài 3.50 trang 132 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


  Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm I(-1; -1; 1) và chứa đường thẳng d: \({{x + 2} \over { - 1}} = {{y - 1} \over 4} = {{z - 1} \over { - 1}}\)Hướng dẫn làm bài:Đường thẳng d đi qua M(-2; 1; 1) có vecto...

  Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm I(-1; -1; 1) và chứa đường thẳng d: \({{x + 2} \over { – 1}} = {{y – 1} \over 4} = {{z – 1} \over { – 1}}\)

  Hướng dẫn làm bài:

  Đường thẳng d đi qua M(-2; 1; 1) có vecto chỉ phương \(\overrightarrow a ( – 1;4; – 1)\)

  Ta có: \(\overrightarrow {MI} (1; – 2;0)\) , chọn \(\overrightarrow {{n_P}}  = \overrightarrow {MI}  \wedge \overrightarrow a  = (2;1;2)\)

  Phương trình của (P) là:  \(2(x + 2)  +(y – 1) + 2(z – 1) = 0\)  hay \(2x + y + 2z  +1 = 0\)