Bài 3.56 trang 132 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


  Lập phương trình tham số của đường thẳng d  đi qua hai điểm phân biệt M0(x0 ;y0; z0) và M1(x1, y1, z1)Hướng dẫn làm bàiĐường thẳng d đi qua M0 và có vecto chỉ phương \(\overrightarrow {{M_0}{M_1}} \)Do đó phương trình tham số của d là: \(\left\{ {\matrix{{x = {x_0} + ({x_1}...

  Lập phương trình tham số của đường thẳng d  đi qua hai điểm phân biệt M0(x0 ;y0; z0) và M1(x1, y1, z1)

  Hướng dẫn làm bài

  Đường thẳng d đi qua M0 và có vecto chỉ phương \(\overrightarrow {{M_0}{M_1}} \)

  Do đó phương trình tham số của d là:

   \(\left\{ {\matrix{{x = {x_0} + ({x_1} – {x_0})t} \cr {y = {y_0} + ({y_1} – {y_0})t} \cr {z = {z_0} + ({z_1} – {z_0})t} \cr} } \right.\)