Bài 3.69 trang 134 sách bài tập (SBT) – Hình học 12


  Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm   A(1; 0; 0),  B(0; 1; 0), C(0; 0; 1) và D(1; 1; 0).a) Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua bốn điểm A, B, C, D.b) Xác định tọa độ tâm và bán kính của đường tròn là giao tuyến của mặt...

  Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm   A(1; 0; 0),  B(0; 1; 0), C(0; 0; 1) và D(1; 1; 0).

  a) Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua bốn điểm A, B, C, D.

  b) Xác định tọa độ tâm và bán kính của đường tròn là giao tuyến của mặt cầu (S) với mặt phẳng (ACD).

  Hướng dẫn làm bài:

  a) Phương trình mặt cầu (S) có dạng x2 + y2 + z2 –2ax – 2by – 2cz + d = 0 (*)

  Thay tọa độ các điểm A, B, C, D vào (*) ta có:

  \(\left\{ {\matrix{{1 – 2a + d = 0} \cr {1 – 2b + d = 0} \cr {1 – 2c + d = 0} \cr {2 – 2a – 2b + d = 0} \cr} } \right.\Leftrightarrow  \left\{ {\matrix{{a = {1 \over 2}} \cr {b = {1 \over 2}} \cr {c = {1 \over 2}} \cr {d = 0} \cr} } \right.\)

  Vậy phương trình mặt cầu (S) là: x2 + y2 + z2 – x – y – z = 0

  b) Ta có  \(\overrightarrow {AC}  = ( – 1;0;1)\) và \(\overrightarrow {AD}  = (0;1;0)\)

  Suy ra (ACD) có vecto pháp tuyến \(\overrightarrow n  = \overrightarrow {AC}  \wedge \overrightarrow {AD}  = ( – 1;0; – 1)\)  hay \(\overrightarrow {n’}  = (1;0;1)\)

  Vậy phương trình của mặt phẳng (ACD) là x – 1 + z = 0  hay x + z – 1 = 0

  Mặt cầu (S) có tâm \(I({1 \over 2};{1 \over 2};{1 \over 2})\)

  Ta có \(I \in (ACD)\), suy ra mặt phẳng (ACD) cắt (S) theo một đường tròn có tâm \(I({1 \over 2};{1 \over 2};{1 \over 2})\) và có bán kính r bằng bán kính mặt cầu (S), vậy: \(r = \sqrt {{a^2} + {b^2} + {c^2} – d}  = \sqrt {{1 \over 4} + {1 \over 4} + {1 \over 4}}  = {{\sqrt 3 } \over 2}\).